Privacy beleid

Privacybeleid Nutricia Advanced Medical Nutrition

Inleiding

NUTRICIA ADVANCED MEDICAL NUTRITION (“NUTRICIA”), onderdeel van Nutricia Nederland B.V., onderdeel van de Danone Groep (“Danone”),   is zich bewust van het belang van de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website http://www.hellowpro.nl ; http://www.hellowpro.be (“Website”). Daarom heeft NUTRICIA  maatregelen genomen om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

In dit Privacybeleid zullen wij uitleggen welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken en beschermen.

Reikwijdte 

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door NUTRICIA worden verkregen door middel van de Website, email en/of andere online middelen en communicaties, ongeacht of het gaat om persoonsgegevens van healthcare professionals of persoonsgegevens van patiënten of verzorgers. Persoonsgegevens die worden verkregen via offline middelen en communicatie, vallen alleen binnen het bereik van dit Privacybeleid, indien deze gegevens worden geconsolideerd met de persoonsgegevens die NUTRICIA online verkrijgt of heeft verkregen. 
Dit Privacybeleid heeft nadrukkelijk alleen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door en onder verantwoordelijkheid van NUTRICIA en geldt dus niet voor de verwerking van persoonsgegevens op de websites van andere onderdelen van Danone. Het Privacybeleid ziet voorts niet op de verwerking van persoonsgegevens op de websites, platforms en applicaties van derden (“Sites van derden”) waarnaar op de Website wordt gelinkt. Daarvoor gelden andere privacy- en gebruiksvoorwaarden. Wij raden u aan u daarvan op de hoogte te stellen voordat u gebruik maakt van de Sites van derden.
Dit Privacybeleid maakt een integraal onderdeel uit van de gebruiksvoorwaarden van deze Website. De gebruiksvoorwaarden van de Website zijn hier
te vinden. 

Uw toestemming

Door het gebruik van de Website stemt u ermee in dat NUTRICIA uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat dat uw persoonsgegevens door NUTRICIA worden gebruikt, maak dan geen gebruik van deze Website en verstrek ook op geen andere manier informatie aan NUTRICIA.
NUTRICIA zal uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen of gebruiken met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In de meeste gevallen zullen wij expliciet om uw toestemming vragen, maar in sommige gevallen kunnen we uit uw gedrag en acties afleiden dat u instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens door NUTRICIA of de verwerking op een andere wettelijke grondslag baseren. 
Wij kunnen u vragen om aanvullende toestemming te verlenen, indien we die nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. Als u besluit deze niet te geven, kan dat gevolgen hebben voor uw mogelijkheden tot gebruik van bepaalde diensten. Als u een aanvullende toestemming geeft, zullen ingeval van tegenstrijdigheden met de voorwaarden van dit Privacybeleid de voorwaarden van die toestemming voorgaan. 
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen gevolgen voor de verwerking van persoonsgegevens die reeds heeft plaatsgevonden.

Gegevens die wij van u verzamelen

In dit Privacybeleid wordt onder persoonsgegevens verstaan gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Gewoonlijk gaat het om gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres of andere gegevens aan de hand waarvan u direct geïdentificeerd kunt worden, maar het kan ook gaan om andere gegevens zoals het IP-adres, informatie over uw gebruik van de Website of diensten of gegevens over uw voorkeuren en interesses. 
De informatie die wij over u verzamelen en verwerken, kan afkomstig zijn uit verschillende bronnen: 

• Informatie die u ons direct verstrekt
Wij verwerken in de regel geen identificerende persoonsgegevens van patiënten of verzorgers die onze Website bezoeken. Maar als u als healthcare professional gebruik wilt maken van de producten en diensten die via het gereserveerde deel van onze Website exclusief voor healthcare professionals beschikbaar zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen. Dat geldt bijvoorbeeld indien u zich inschrijft op onze Website, een profiel aanmaakt, gebruik maakt van de communicatiemiddelen op de Website of via de Website een product of dienst bestelt. In dat geval verstrekt u identificerende persoonsgegevens, zoals uw naam en contactgegevens, aan ons en gegevens over uw voorkeuren en interesses. Wij kunnen ook persoonsgegevens van u verzamelen uit berichten die u op de Website plaatst en/of emails die u aan ons stuurt.  
• Informatie die we automatisch verzamelen
Bepaalde soorten gegevens worden automatisch door ons verzameld wanneer u gebruik maakt van de Website. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om informatie over uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt, de webpagina’s die u hebt bekeken, welke hyperlinks u hebt aangeklikt en andere technische gegevens. Wij gebruiken voor deze automatische verwerking webserver logs, cookies en andere technologieën. 
• Informatie die we uit andere bron verkrijgen
In de regel gebruiken wij alleen persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt. Het kan echter voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen uit een andere bron. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om informatie uit een commercieel beschikbare bron zoals de One Key-database van IMS Health die wij onder meer gebruiken om te verifiëren of iemand die zich als healthcare professional wil inschrijven, daadwerkelijk een healthcare professional is, of om informatie van derden. 

Gebruik van uw gegevens

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om:
• onze producten en diensten en uw ervaring op de Website te verbeteren, onder meer door:
- u te vragen om uw mening te geven over onze producten en diensten en/of onze Website;
- statistieken over het gebruik van de Website (anoniem en samengevoegd met die van andere gebruikers) samen te stellen en te evalueren;
- de Website gebruiksvriendelijker te maken en beter af te stemmen op uw interesses en behoeften;
- uw ervaring op de Website te personaliseren en te versnellen.
• te verifieren of u een healthcare professional bent, indien u zich inschrijft op het deel van de Website dat exclusief voor healthcare professional beschikbaar is.
• contact met u op te nemen per post, telefonisch, per fax of per email over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn, op voorwaarde dat u ons expliciet toestemming hebt gegeven om dit te doen of dat u al eerder een product of dienst bij ons hebt aangevraagd en gekregen en de communicatie relevant is voor of verwant is aan die eerdere aanvraag en gedaan is binnen de termijn die is vastgesteld door toepasselijke wetgeving. 
U kunt zich op elk gewenst moment via medischevoeding@nutricia.com afmelden voor het ontvangen van communicatie van ons. Alle direct-marketing communicatie die wij naar u sturen, is voorzien van informatie en de middelen waarmee u zich af kunt melden.
• u te voorzien van de producten, diensten of informatie die u bij ons hebt aangevraagd waaronder nieuwsbrieven waarop u zich hebt geabonneerd. U kunt de ontvangst van deze nieuwsbrieven eenvoudig stopzetten door op de “afmelden voor nieuwsbrief” link te drukken, onderaan elke nieuwsbrief. Na drie tot vier volledige werkdagen bent u dan niet meer geabonneerd op het ontvangen van informatie en nieuwsbrieven. Als u problemen ondervindt bij het opzeggen van het abonnement, neem dan contact op via medischevoeding@nutricia.com; en 
• te reageren op uw vragen of opmerkingen, inclusief klachten.

Bijzondere persoonsgegevens

In de regel verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over uw gezondheid. Indien wij in voorkomende gevallen toch dergelijke gegevens verwerken, dan doen wij dat 
uitermate zorgvuldig en met volledige inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Uw gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan waarvoor deze zijn verstrekt en zo snel mogelijk verwijderd.

Opslag

Wij bewaren uw gegevens voor zolang als nodig is voor het doel van de verwerking of zolang als dit wettelijk verplicht is. NUTRICIA zal op gezette tijden nagaan of verdere opslag van uw persoonsgegevens nog noodzakelijk is en deze verwijderen als dat niet langer het geval is. 

Beveiliging

Respect voor uw privéleven en het beschermen van de gegevens die u verstrekt, zijn voor ons van het hoogste belang. Beveiliging van uw persoonsgegevens is dan ook een van onze topprioriteiten.
Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking en eisen ook van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt. Deze maatregelen omvatten technische en organisatorische maatregelen en waarborgen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens. Het gaat hierbij onder meer om de volgende maatregelen: 

- NUTRICIA maakt gebruik van firewalls en wachtwoordbeveiliging die voldoen aan de normen die gelden in de sector;
- Onze werknemers kennen ons Privacybeleid, zijn verplicht tot geheimhouding, hebben alleen toegang tot persoonsgegevens op een need-to-know basis en worden bestraft als zij inbreuk maken op ons Privacybeleid;
- Het gebruik van systemen wordt gelogd;
- Er zijn back-up systemen geïnstalleerd om te zorgen dat uw persoonsgegevens intact blijven en niet verloren gaan ingeval van een calamiteit of beveiligingsincident;
- Wij hebben met derden die voor ons persoonsgegevens verwerken (zoals onze internet service provider), contractueel afgesproken dat deze de nodige maatregelen in plaats hebben om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn. 

Het voorgaande laat onverlet dat er altijd een zeker risico blijft dat uw persoonsgegevens in handen komen van onbevoegde derden. Wij wijzen u er in dit verband nadrukkelijk op dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om te zorgen voor een afdoende beveiliging van uw computer en indien relevant andere randapparatuur zoals smartphone of tablet. U moet zich ervan bewust zijn dat u zonder adequate beveiligingsmaatregelen het risico loopt dat gegevens en wachtwoorden die u gebruikt om uw gegevens te beschermen in handen komen van onbevoegden.

Uitwisseling en overdracht

In de regel verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan enige derde, tenzij u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. NUTRICIA kan uw persoonsgegevens echter wel, ook zonder dat u daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, delen met gelieerde ondernemingen of vertrouwde derden die uw persoonsgegevens namens Nutricia verwerken. Deze partijen kunnen zich ook in andere landen bevinden. NUTRICIA zal passende maatregelen nemen om te waarborgen dat deze partijen zich houden aan dit Privacybeleid, slechts handelen onder instructie van NUTRICIA en de toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemen. 
Daarnaast kan NUTRICIA uw persoonsgegevens ook zonder uw toestemming aan een derde verstrekken ingeval van verkoop van enig relevant onderdeel van Danone, inclusief deze Website, waaraan de gegevens gekoppeld zijn, of wanneer NUTRICIA tot een dergelijke verstrekking gehouden is krachtens de wet of een gerechtelijk bevel. 

Cookies


Deze Website gebruikt cookies en staat cookies van derden toe. Een cookie is een klein tekstbestand dat dat bij uw bezoek aan de Website naar uw computer (of een ander randapparaat met internettoegang zoals een smartphone of tablet) wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hierdoor hoeft u bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de Website opnieuw in te loggen of uw taalvoorkeur op te geven. Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze Website makkelijker te maken en om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Daarnaast maken cookies het voor ons mogelijk om statistieken van de Website te verzamelen en daarmee de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Wij kunnen u op basis van deze informatie niet persoonlijk identificeren. 
Wij vragen u vooraf om toestemming om cookies te plaatsen, met uitzondering van die cookies die uitsluitend gebruikt worden voor verzending van communicatie over het internet of die strikt noodzakelijk zijn om de door u verzochte dienst uit te voeren.  
De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt uw browserinstellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies naar uw browser worden verzonden. Indien u de cookies uitschakelt die wij naar uw computer verzenden, kan dat van invloed zijn op het gebruik dat u van onze Website en diensten kunt maken. Meer informatie over het cookiebeleid van NUTRICIA en de gebruikte cookies treft u aan in onze Cookieverklaring. 

Inzage, correctie en verzet

U heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben, in te zien en u kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft, te corrigeren, te herzien of volledig te verwijderen. Indien u dit wenst, stuur dan een e-mail naar medischevoeding@nutricia.com of een brief naar Nutricia Advanced Medical Nutrition, Postbus 445, 2700 AK Zoetermeer.  
Indien u een account heeft aangemaakt, kunt u ook zelf uw gegevens corrigeren, bijwerken of herzien met de tool “Gegevens Wijzigen” in de inlog box om de door u gewenste veranderingen door te voeren.

Vrijwaringverklaring voor Sites van derden

Deze Website bevat hyperlinks naar Sites van derden (d.w.z. bedrijven die geen onderdeel uitmaken van Danone). NUTRICIA kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook het privacybeleid en de voorwaarden van deze Sites van derden te lezen alvorens hiervan gebruik te maken.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van het Privacybeleid op de Website te plaatsen. Wij brengen u binnen een redelijke termijn op de hoogte van een eventuele relevante wijziging. Wij raden u aan het Privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van het actuele beleid ter zake van persoonsgegevens. Indien u deze Website blijft gebruiken, houdt dat in dat u deze wijzigingen heeft aanvaard.

U kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) via email: dpo.groupe@danone.com of per post: Data Protection Officer, Danone, 17 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France.